[email protected] | 50 Guohuai Road, Henan Province, China
We are a comprehensive steel machining service platform!
Home / Steel Plate / pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim ...Translate this pagePravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima NN 36/2017 (13.4.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjePravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedski...

E-mail: [email protected]

GET THE PRICESEND MESSGAE

Arhiva Narodne novine Hercegbosanske upanije - Paragraf

Translate this pageFeb 23, 2021odluka o ponitenju i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i lanova upravnog vijea zavoda za zdravstveno osiguranje hercegbosanske upanije; odluka o usvajanju elaborata o popisu; pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju osiguranim osobama u hercegbosanskoj upanijiArhiva okonanih savjetovanja s javnou HZZOTranslate this pagePravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u sluaju ozljede na radu i profesionalne bolesti - usvojen je na 54. sjednici Upravnog vijea Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odranoj 24. veljae 2020. godine.BESPLATNO Ispravak Naredbe o homologaciji motornih Translate this pageNaziv Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i zadaama Nacionalnog odbora za obrazovanje o ljudskim pravima (br. 96, str. 2398) pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim Naziv Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aditivima koji se mogu nadzirati u namirnicama (br. 123, str. 4304) Donositelj pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

BESPLATNO Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Translate this pageNaziv Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (br. 97, str. 2423) Donositelj ISPRAVCI - Godina 1998 ZakoniBESPLATNO Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pageNaziv Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta ope uporabe koji se mogu stavljati u promet (br. 117, str. 4052) Donositelj MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - BESPLATNO Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pageNaziv Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju radnog okolia te strojeva i ureaja s poveanima opasnostima (br. 126, str. 4772); 1856 Donositelj MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI - Godina 2003

Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu rehabilitaciju Fortica" Kraljevica (Broj:506-2015 od 28. 12. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i rehabilitaciju Fortica" Kraljevica ( Broj:432-2016 od 26. 10. Clanak 36. Ovaj Pravilnik Stupa na snagu osmi dan od dana objave i sistematizaciji radnih mjesta Centra zaE-SAVJETOVANJATranslate this pageDec 26, 2019PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST Na temelju lanka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) ministar financija donosi. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOSTIzmijenjen je Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pageJan 02, 2013Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljen je u Narodnim novinama br. 147/12., a primjenjuje se od 1. sijenja 2013.

Izmijenjen je Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Translate this pagePravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljen je u Narodnim novinama br. 147/12., a primjenjuje se od 1. sijenja 2013.PRAVILNIK O MJERILIMA ZA STAVLJANJE pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim - Propisi.hrTranslate this pageNapomena sukladno odredbama lanka 22. Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za odreivanje cijena medicinskih proizvoda (Narodne novine, broj 5/19), danom stupanja na snagu toga Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o mjerilima za stavljanje pomagala na Popis pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimPojanjenje Pravilnika i Odluke objavljenih u NN 40/2020 pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pageJun 09, 2021U Narodnim novinama 40/2020 od 2. travnja izala su nama dva vana dokumenta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Pravilnik br. 848 i Odluka br. 849. Oba dokumenta stupaju na snagu 6. travnja 2020.. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA . Pravilnikom se ureuje novi nain propisivanja doznaka

Popis vanijih propisa za osobe s invaliditetom - SOIH

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kui osigurane osobe 03.07.2015.Pravilnici - Fond zdravstvenog osiguranja Republike SrpskePravilnik o utvrivanju svojstva osiguranog lica, matinoj evidenciji, zdravstvenoj knjiici i elektronskoj zdravstvenoj kartici ("Slubeni glasnik RS" 102/19, ISPRAVKA 107/19) Prilog 1- Prijava/odjava na zdravstveno osiguranje za osigurano lice; Prilog 2- Zahtjev za izdavanje-zamjenu elektronske zdravstvene karticePravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pageApr 12, 2018Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljen je u Narodnim novinama br. 34/18., stupa na snagu 26. travnja 2018. godine pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim Cjelovit sadraj dostupan je pretplatnicima.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Translate this pageOct 17, 2019Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljen je u Narodnim novinama br. 40/20., stupa na snagu 6. travnja 2020. godine pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim Cjelovit sadraj dostupan je pretplatnicima.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pageNN 129/2015 (27.11.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 129 27.11.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJEPravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pagePRAVILNIK. O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA. lanak 1. U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 108/96, 13/97, 92/98, 97/98, 104/98, 165/98, 34/99 i 73/99 - u daljnjem tekstu Pravilnik) Popis iz lanka 3. Pravilnika

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Translate this pagePRAVILNIK. O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA. lanak 1. U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12.) u lanku 89. rije »veljae« zamjenjuje se rijeju »oujka«. lanak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa 025-04/12-01/3. Urbroj 338-01 pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimPravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pagePravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima NN 36/2017 (13.4.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjePravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pagePravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Propis, 14.04.2017. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Translate this pageU Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine", broj 13/93 i 17/93) iza lanka 64. dodaje se novi lanak 64a. koji glasi lanak 64a. "Poetkom prinijene ovog pravilnika ostaju u primjeni, uz potvrde - tiskanice iz Ianka 2. ovog pravilnika. i potvrde-tiskanice koje su vrijedile do dana stupanja na snagu ovog pravilnika ali najdue do 30. lipnja 1993. godine." lanak 2.Pravni akti HZZOTranslate this pageApr 30, 2004Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za odreivanje cijena medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 5/19) 2. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima ("Narodne novine" broj 62/19, 40/20, 81/20) 3.Pravni portal - ingbiroTranslate this pageNajbolji nain da se uvjerite u prednost koritenja vie od 1 600 000 provjerenih, auriranih i povezanih pravnih sadraja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro. Zatraite probnu lozinku! Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro

Pravni portal - ingbiro

Translate this pageNajbolji nain da se uvjerite u prednost koritenja vie od 1 600 000 provjerenih, auriranih i povezanih pravnih sadraja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro. Zatraite probnu lozinku! Postanite korisnik Pravnog portala ingbiroPravni portal - ingbiroTranslate this pagePravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Nar. novine, 139/15. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u sluaju ozljede na radu i profesionalne bolesti Nar. novine, 139/15.Pravni portal - ingbiroTranslate this pagePravilnik o izmjeni Pravilnika o nainu propisivanja i izdavanja lijekova na recept Nar. novine, 45/14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Nar. novine, 45/14.

Pravni portal - ingbiro

Translate this pagePravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Nar. novine, 36/17. Odluka o izmjeni Odluke o utvrivanju Osnovne liste lijekova Nar. novine, 39/17. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u sluaju ozljede na radu i profesionalne bolestiPropisi - HRVATSKI SAVEZ UDRUGA CEREBRALNE I DJEJE Translate this pageJun 06, 2014Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, Narodne novine, broj 131/17. Uredba o dopunama zakona o zdravstvenoj zatiti, Narodne novine, broj 131/17. Pravilnik o izmjeni pravilnika o nainu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada, Narodne novine, broj 129/17.Propisi i zakoni uoikzzTranslate this pageo izmjeni uredbe o osnivanju fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim o izmjenama i dopunama odluke o utvrivanju osnovne liste lijekova hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, 106/16.) - Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, 108/16.) - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, 36/17.)RRiF - Novi propisiTranslate this pageJan 23, 2013Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima NN br. 21/2013, etvrtak, 21.02.2013.RRiF - Novi propisiTranslate this pageNov 18, 2013Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima NN br. 129/2013, Petak, 25.10.2013.

Satelitske snimke otkrivaju Sisak se prema istoku pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Translate this pageOrtopedska pomagala - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima br. Osnovne kole - Pravilnik o kalendaru rada osnovnih kola za kolsku godinu Osobe s duevnim smetnjama - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zatiti osoba s duevnim smetnjama br. Otpadne vode - Pravilnik o graniÄnim vrijednostima pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimSavjetovanje s javnou u postupku donoenja opih akata pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this page8. svibnja 2020. godine zapoeo je postupak internetskog savjetovanja s javnou o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima ; Obrazloenje ; Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimSavjetovanje s javnou u postupku donoenja opih akata pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugimTranslate this pagePlan savjetovanja s javnou o nacrtima opih akata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2021. godini. Plan savjetovanja za 2021.pdf. PDF , 185.98 KB. Dana 21.srpnja 2020. godine zapoeo je postupak internetskog savjetovanja s javnou o nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o nainu propisivanja lijekova na recept.

WebPropisi HRVATSKA

Translate this page(5) Ugovorom o etikom oglaavanju o ortopedskim i drugim pomagalima, ugovor o drutvenoj solidarnosti i fiskalnoj odgovornosti iz stavka 4. ovog lanka, te ugovorom o uvrtenju pomagala na popis pomagala ureuje se ugovorni odnosi izmeu nositelja upisa iz stavka 2. ovog lanka i Zavoda.ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I Translate this pageO IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Narodne novine, broj 36/09. I. U Odluci o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 102/2000, 6/2001, 167/2003, 23/2004, 14/2008 i 15/2009), u toki III. podtoka 4. mijenja se i glasi:

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I

Translate this pageUdruga osoba s invaliditetom Krievci Propisi i zakoni ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ KOLI. PRAVILNIK O SADRAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUAJU STEAJA POSLODAVCA "Narodne novine", broj 92/17.ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I Translate this pagepravilnik o izmjeni pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zatiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja "Narodne novine", broj 129/17. "Narodne novine", broj 146/13 ., 160/13 ., 34/14. i 62/15.ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I Translate this pagepravilnik o uvjetima i nainu obavljanja mjera za spreavanje i suzbijanje bolnikih infekcija "Narodne novine", broj 85/12 . Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3.8.2012.

ZAKONI I PROPISI - NN Hrvatska 26

Translate this pagePravilnik o izmjeni Pravilnika o obraunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (br. 22, str. 1054); 324 2003 MINISTARSTVO FINANCIJA Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obraunu i plaanju naknade za koritenje voda (br. 48, str. 1594) 2000 DRAVNA UPRAVA ZA VODE pravilnik o izmjeni pravilnika o ortopedskim i drugim

Contact Us

With a technical production and processing team, we will supply deep service for steel plates/pipes/coils. Please leave a message about you requirement. Our professional after-sales pernel will response you in 24 hours.

  • E-mail:[email protected]
  • Tel: 0086-13569929107
  • Address: 50 Guohuai Road, Henan Province, China

Get in Touch